Onderstaande artikelen Artikel 37    Artikel 38

Hoofdstuk XI

Toeslagen

Artikel 36

Ploegendiensttoeslag

 1. Onder ploegendienst wordt verstaan het structureel verrichten van werkzaamheden in een rouleersysteem volgens een dienstrooster. Hierbij dient tenminste sprake te zijn van twee diensten per etmaal gedurende 5 dagen per week of 10 dagen per twee weken. Tussen de aanvangstijdstippen van twee diensten dienen tenminste 8 uren te liggen.
  Indien de werkgever besluit tot het instellen van een ploegendienst, zal het dienstrooster worden uitgevoerd door en in overleg met een tevoren aangezochte ploeg werknemers.

 2. Indien de werknemer arbeid verricht in ploegendienst ontvangt hij:

  • In een systeem van 2 ploegen met een vroege dienst die begint op of na 05.00 uur en een late dienst die begint op of na 14.00 uur een toeslag van 7,5% van het voor hem geldende functieloon;

  • In een systeem van 2 ploegen met een dagdienst en een nachtdienst die begint op of na 22.00 uur danwel eindigt na 02.00 uur een toeslag van 10% van het voor hem geldende functieloon;

  • In een systeem van 3 of meer ploegen een toeslag van 12,5% van het voor hem geldende functieloon.

 3. Indien in een onderneming op 1 april 1979 een hogere toeslag werd betaald dan genoemd in lid 2 blijft die toeslag van toepassing.

Genoemde percentages worden met ingang van 1 januari 2008 verhoogd met 1,25% punt tot respectievelijk 8,75%, 11,25% en 13,75%.

naar boven

Artikel 37

Toeslag ééndaagse nachtritten

  1. Per 1 januari 2017 wordt voor ééndaagse nachtritten voor de diensturen gelegen tussen 20.00 uur en 04.00 uur een vergoeding van Û 2,66 bruto per uur toegekend.

  2. Met ingang van 1 juli 2017 is voor ééndaagse ritten voor de diensturen op maandag tot en met zondag gelegen tussen 21.00 Ð 05.00 uur een toeslagenmatrix van toepassing waarbij een toeslag van 19% op het uurloon toegekend.

 1. Bij samenloop van de toeslag ééndaagse nachtritten/toeslagenmatrix met de ploegendiensttoeslag in de zin van artikel 36 komt enkel de ploegendiensttoeslag tot uitkering.

 2. De toeslag ééndaagse nachtritten/toeslagenmatrix en eventuele overurentoeslagen zijn los van elkaar staande toeslagen die gelijktijdig van toepassing kunnen zijn.

naar boven

Artikel 38

 1. Vuilwerktoeslag

  De werkgever kan een toeslag toe kennen aan hen, die werken met voor de gezondheid schadelijke en/of grote verontreiniging veroorzakende artikelen die bruto maximaal € 30,13 per 4 weken, respectievelijk € 32,73 per maand bedraagt. Deze bedragen worden per 1 juli 2017 verhoogd naar € 30,73 per 4 weken respectievelijk € 33,38 per maand, per 1 januari 2018 naar € 31,34 per 4 weken, respectievelijk € 34,05 per maand en per 1 januari 2019 naar € 31,97 per 4 weken, respectievelijk € 34,73 per maand.

 2. Koudetoeslag

  Voor het structureel werken in vrieshuizen geldt een bruto toeslag van € 30,13 per 4 weken respectievelijk Û 32,73 per maand. Deze bedragen worden per 1 juli 2017 verhoogd naar € 30,73 per 4 weken respectievelijk € 33,38 per maand, per 1 januari 2018 naar € 31,34 per 4 weken, respectievelijk € 34,05 per maand en per 1 januari 2019 naar € 31,97 per 4 weken, respectievelijk € 34,73 per maand.

naar boven


 


CAO online © 2001 2007 all rights reserved
NETWORK DEVELOPMENT
Jaco Langeveld
Lelystad
Contact