Hoofdstuk XII Vergoedingen

Artikel 39

Vergoeding van reiskosten

Vergoeding van verblijfskosten online berekenen

Excel programma Vergoeding van verblijfskosten berekenen

 1. Aan de werknemer die dienst heeft buiten standplaats, worden behoudens de gevallen waarin een afzonderlijke detacheringsregeling is getroffen, de werkelijk betaalde verblijfskosten vergoed. Dit is slechts anders, indien:
  • de reis heeft plaatsgevonden door gebruikmaking van kosteloos vervoer danwel
  • de reis had kunnen plaatsvinden door gebruikmaking van kosteloos vervoer indien de werknemer dit tijdig zou hebben aangevraagd.
  1. Bij verplaatsing van het bedrijf en bij overplaatsing van werknemers worden gedurende één jaar de extra kosten voor woon/werkverkeer vergoed volgens de, in dat jaar geldende fiscale maximum netto kilometervergoeding.
  2. De uit lid 2a voortvloeiende extra reistijd wordt gedurende één jaar vergoed op basis van het voor de werknemer geldende uurloon, met dien verstande dat deze tijd niet bij de vaststelling van overuren wordt betrokken.
naar boven Vergoeding van verblijfskosten online berekenen

Excel programma Vergoeding van verblijfskosten berekenen

Artikel 40

Vergoeding van verblijfskosten

 1. Aan de werknemer worden volgens het in lid 3 van dit artikel opgenomen schema de onderweg gemaakte kosten vergoed bestaande uit maaltijden, overige consumpties en sanitaire voorzieningen. Hieronder vallen niet de kosten van logies, inrichting van de cabine, koersverschillen, uitbetaalde fooien, telefoonkosten en overige kosten.
 2. Van lid 1 kan worden afgeweken indien een afzonderlijke detacheringsregeling is getroffen of de werkgever een regeling heeft getroffen waardoor de werknemer gratis gebruik kan maken van bedrijfskantinefaciliteiten. Deze bedrijfskantinefaciliteiten dienen qua niveau in overeenstemming te zijn met de rechten die normaal gesproken ontleend kunnen worden aan onderstaand schema. Fiscaal Advies - Voor de alerte belastingplichtige.
 3. De verblijfkostenvergoeding bedraagt per 1 januari 2017 :

  Vergoeding van verblijfskosten online berekenen

  Excel programma Vergoeding van verblijfskosten berekenen

  1. Bij eendaagse ritten 1):
   -korter dan 4 uur 1) geen onbelaste vergoeding
   -langer dan 4 uur 2)
   € 0,60 per uur    
   per 1-7-2017 € 0,61    
   per 1-1-2018 € 0,62
   per 1-1-2019 € 0,63
   -tussen 18.00 en 24.00 uur: indien vertrek voor 14.00 uur
   € 2,73 per uur
   per 1-7-2017 € 2,78
   per 1-1-2018 € 2,84
   per 1-1-2019 € 2,90
   -indien vertrek na 14.00 uur en er sprake is van een afwezigheidsduur van tenminste 12 uur een extra toeslag van
   € 11,40
   per 1-7-2017 € 11,63
   per 1-1-2018 € 11,86
   per 1-1-2019 € 12,10
   ad 1) Onder een eendaagse rit wordt verstaan een rit waarbij het vertrek en de
   aankomst binnen 24 uur plaatsvinden.
   ad 2) Het criterium geldt voor de afwezigheidsduur van de standplaats.
    Download hier de verstandig lenen folder van de AFM.

   Vergoeding van verblijfskosten online berekenen

   Excel programma Vergoeding van verblijfskosten berekenen

  2. Bij meerdaagse ritten:
   Eerste dag     
   € 1,21 per uur     
   Per 1-7-2017 € 1,23 per uur     
   Per 1-1-2018 € 1,25
   Per 1-1-2019 € 1,28
   - tussen 17.00 en 24.00 uur indien vertrek voor 17.00 uur
   € 2,73 per uur
   Per 1-7-2017 € 2,78 per uur
   Per 1-1-2018 € 2,84 per uur
   Per 1-1-2019 € 2,90 per uur


  3. Tussentijdse dagen
       
   € 47,28 per dag     
   Per 1-7-2017 € 48,12 per dag     
   Per 1-1-2018 € 49,08 per dag     
   Per 1-1-2019 € 50,16 per dag     


  4. Laatste dag
       
   € 1,21 per uur     
   Per 1-7-2017 € 1,23 per uur     
   Per 1-1-2018 € 1,25 per uur     
   Per 1-1-2019 € 1,28 per uur     


   - tussen 18.00 en 24.00 uur
   € 2,73 per uur
   Per 1-7-2017 € 2,78 per uur
   Per 1-1-2018 € 2,84 per uur
   Per 1-1-2019 € 2,90 per uur


   - tussen 24.00 en 06.00 uur
   € 1,21 per uur
   Per 1-7-2017 € 1,23 per uur
   Per 1-1-2018 € 1,25 per uur
   Per 1-1-2019 € 1,28 per uur


   - tussen 24.00 en 06.00 uur indien aankomst na 12.00 uur
   € 2,73 per uur
   Per 1-7-2017€ 2,78 per uur
   Per 1-1-2018 € 2,84 per uur
   Per 1-1-2019 € 2,90 per uur


  5. Per 1 januari 2018 zullen de per 1 juli 2017 vastgestelde bedragen worden aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex hotels, cafes en restaurants over de periode tussen 1 oktober 2016 en 1 oktober 2017. Indien deze stijging hoger is dan 2,0% dan zal de stijging worden gemaximeerd op 2,0%.
  6. Per 1 januari 2019 zullen de per 1 januari 2018 vastgestelde bedragen worden aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex hotels, cafes en restaurants over de periode tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018. Indien deze stijging hoger is dan 2,0% dan zal de stijging worden gemaximeerd op 2,0%.
  naar boven  Meld u GRATIS aan voor tanken met korting! Artikel 41

  Vergoeding van verblijfskosten online berekenen

  Excel programma Vergoeding van verblijfskosten berekenen

  Vergoeding overstaan
  Ten aanzien van de werknemer die in het kader van zijn dienstuitvoering gedurende een weekend of een (buitenlandse) feestdag niet op zijn standplaats verblijft terwijl aan hem voor die dag geen werkzaamheden zijn of kunnen worden opgedragen, wordt aan hem terzake van de extra kosten van het niet-vrijwillig verblijf een extra vergoeding van € 11,40 netto en € 20,17 bruto per dag toegekend. Deze bedragen worden per 1 juli 2017 verhoogd naar € 11,63 netto en € 20,57 bruto per dag.
  Per 1 januari 2018 wordt het netto bedrag aangepast conform de in artikel 40 leden 4 en 5 aangegeven systematiek en het bruto bedrag zal worden verhoogd naar € 20,98 bruto per dag.
  Per 1 januari 2019 wordt het netto bedrag aangepast conform de in artikel 40 leden 4 en 5 aangegeven systematiek en het bruto bedrag zal worden verhoogd naar € 21,40 bruto per dag. naar boven Artikel 42

  Consignatievergoeding De werknemer, die opdracht heeft gekregen zich beschikbaar te houden voor te verrichten werkzaamheden, heeft recht op de navolgende vergoeding voor de uren waarvoor hij zich overeenkomstig de opdracht beschikbaar heeft gehouden. Deze vergoeding bedraagt € 2,54 bruto per uur met een maximum van € 20,32 bruto per etmaal. Deze bedragen worden per 1 juli 2017 verhoogd naar € 2,59 bruto per uur met een maximum van € 20,72 per etmaal. Per 1 januari 2018 worden de bedragen verhoogd naar € 2,64 bruto per uur en € 21,12 per etmaal. Per 1 januari 2019 worden de bedragen verhoogd naar € 2,69 bruto per uur en € 21,52 per etmaal.

  1. aan de werknemer dient vooraf te zijn medegedeeld, dat hij zich gedurende een bepaalde vooraf vastgestelde tijdsruimte beschikbaar moet houden voor het verrichten van werk en verplicht is gehoor te geven aan een oproep de dienst aan te vangen.
  2. de werknemer komt voor de consignatievergoeding niet in aanmerking indien er sprake is van diensttijd en hij zich in de bedrijfsruimte en/of op of rondom het voertuig bevindt.
  3. de werknemer komt evenmin voor de consignatievergoeding in aanmerking indien hij een eenmalige oproep per etmaal ontvangt om de dienst op een bepaald tijdstip aan te vangen.
  4. er kan geen samenloop plaatsvinden van loon en/of andere toeslagen met deze consignatievergoeding.
  naar boven Artikel 43

  Scholing algemeen Ingeval scholing anders dan bedoeld in artikel 44 wordt gevolgd in opdracht van de werkgever en/of op grond van een aan de functie verbonden wettelijke verplichting, dienen aan de werknemer de cursuskosten, het examengeld en de verblijfskosten (volgens de in dat jaar geldende forfaitaire verblijfskostenvergoeding) te worden vergoed. Voorts zal de werkgever de cursustijd, die overdag wordt gevolgd op de doordeweekse dagen, vergoeden. Deze uren tellen niet mee bij de bepaling van het aantal overuren. naar boven