Artikel 65

Bijzonder verlof

 1. Indien de werknemer op een of meer dag(en) of gedeeltes van de dag de overeengekomen werkzaamheden waartoe hij gehouden is niet kan verrichten, vanwege een van de navolgende gebeurtenissen die op de betreffende dag(en) en/of gedeelte van die dag plaatsvinden, wordt aan hem bijzonder verlof toegestaan:

  1. bij ondertrouw van de werknemer 1 dag

  2. bij huwelijk

   • van de werknemer 2 dagen

   • van een kind, broer, zuster, zwager, schoonzuster of een der ouders of schoonouders van de werknemer 1 dag
    Jubilaris? huwelijk? Dare to fly

   • bij bevalling van de echtgenote 2 dagen

   • conform de wettelijke regeling geldt voor vrouwen een zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 weken

  1. bij overlijden

   • van de echtgeno(o)t(e) of een inwonend tot het ge zin behorend eigen , stief of pleegkind van de werknemer, te rekenen vanaf de dag van het overlijden 4 dagen

   • van een der ouders, schoonouders, pleegouders of niet inwonende kinderen van de werknemer 2 dagen

   • van een broer, zuster, zwager, schoonzuster, een der grootouders van de werknemer of diens echtgeno(o)t(e) of een kleinkind van de werknemer 1 dag

  2. bij priesterwijding van een kind of broer van de werknemer 1 dag

  3. bij een eeuwige kloostergelofte van een kind, broer of zuster van de werknemer 1 dag

  4. bij een 25 of 40 jarig huwelijk van de werknemer 1 dag bij een 25 , 40 , 50 of 60 jarig huwelijk van de ouders of schoonouders van de werknemer 1 dag
   Spectaculair cadeau. Dare to fly

  5. bij verhuizing

   • anders dan in geval van overplaatsing aan hen, die een eigen huishouding hebben, maximaal per kalenderjaar 2 dagen

   • in geval van overplaatsing dient dit verzuim in onderling overleg geregeld te worden.

  1. na opzegging van de dienstbetrekking door de werkge- ver, voor het zoeken van een nieuwe werkgever, indien de werknemer tenminste gedurende 6 weken onmiddellijk aan de datum van opzegging voorafgaand, onafgebroken in dienst bij de werkgever is geweest, ten hoogste 1 dag

  2. bij vervulling van een van overheidswege, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde persoonlijke verplichting waarvan de vervulling niet in zijn vrije tijd kan plaatsvinden, de werkelijk benodigde tijd tot ten hoogste 12 uur

  3. voor het afleggen van een vakexamen, waaronder wordt verstaan een als zodanig door de werkgever aangemerkt examen, de daarvoor benodigde tijd.

  4. voor het consulteren van een huisarts, tandarts, specialist of andere geneeskundigen en het laten verrichten van medische controles en onderzoeken, de daarvoor benodigde tijd; daarbij dient de werknemer zich ervoor in te spannen, dat vorenbedoelde afspraken op zodanige tijdstippen vallen, dat de uitoefening van de functie daardoor zo weinig mogelijk wordt belemmerd.

  5. de uitoefening van het kiesrecht.

  6. voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een werk nemersorganisatie. Het hoofdbestuur van een werknemersorganisatie kan per kalenderjaar bij een werkgever voor elk tiental bij deze werkgever in dienst zijnde leden, dat bij haar is aangesloten en waarop deze overeenkomst van toepassing is, een dag zogenaamd organisatieverlof aanvragen om die leden met genoemde werkzaamheden te belasten. Het aantal leden wordt per werknemersorganisatie naar boven afgerond op tientallen, met dien verstande dat een werknemersorganisatie geen recht op organisatieverlof kan doen gelden wanneer zij bij een werkgever, waarop deze overeenkomst van toepassing is, minder dan tien leden telt. Per aangewezen werknemer kunnen niet meer dan twintig dagen organisatieverlof per kalenderjaar worden genoten.

  7. Voor het deelnemen aan een vormingscursus ter voorbereiding op het pensioen voor de werknemer van 60 jaar en ouder, gedurende de tijd dat de cursus duurt met een maximum van een week en maximaal éénmaal per jaar.

 1. De werknemer krijgt een vrije dag met behoud van loon toegekend in geval van zijn 25-, 40- of 50-jarig dienstjubileum. Deze vrije dag is extra en kan worden opgenomen in overleg tussen werkgever en werknemer.

  De sensationele ervaring in de lucht!

 


CAO online © 2001 2007 all rights reserved
NETWORK DEVELOPMENT
Jaco Langeveld
Lelystad
Contact