Artikel 79

Verplichtingen van partijen

 1. Partijen zijn verplicht te bevorderen dat de CAO getrouwelijk wordt nageleefd.

 2. Partijen zijn verplicht tijdens de contractsperiode onverwijld het overleg te openen over wijzigingen in de loon en arbeidsvoorwaarden als gevolg van:

  1. voorstellen, welke door één of meer bij deze overeenkomst betrokken partijen zijn gedaan, om de naleefbaarheid van de CAO te verbeteren;

  2. centrale loonafspraken, die kunnen voortvloeien uit wettelijke maatregelen;

  3. afspraken tussen centrale werkgevers en werknemersorganisaties al of niet in samenwerking met de overheid;

  4. buitengewone veranderingen in de algemeen sociaal economische verhoudingen in Nederland.

 3. Partijen zijn verplicht, onverwijld in overleg te treden en zonodig de CAO aan te passen, wanneer zich voor de bedrijfstak dan wel bedrijfstakfondsen ingrijpende ontwikkelingen voordoen.

 4. In geval een werkgever problemen ondervindt als gevolg van de samenloop van de verblijfkostenvergoeding ingevolge artikel 40 van deze CAO en de gratis verstrekking van een mealvoucher, zullen partijen in overleg gaan teneinde een oplossing voor het probleem tot stand te brengen.

Artikel 80

Maatregelen tijdens de contractsduur

 1. Partijen zijn overgekomen om gezamenlijk in overleg te treden met de betrokken overheidsinstanties teneinde de naleving van de regelgeving omtrent cabotage te bevorderen.

 2. Gedurende de looptijd van de CAO zullen CAO-partijen een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden/ benodigde maatregelen om oudere werknemers gezond aan het werk te houden.

 3. Gedurende de looptijd van de CAO zullen CAO-partijen een actieplan overeenkomen teneinde in enkele jaren te komen tot veilige parkeerplekken langs snelwegen, provinciale wegen en op bedrijfs- en bedrijventerreinen.

 


CAO online © 2001 2007 all rights reserved
NETWORK DEVELOPMENT
Jaco Langeveld
Lelystad
Contact