Artikel 81

Opzegging/verlenging CAO

  1. Wanneer geen der partijen uiterlijk drie maanden voor het einde van deze overeenkomst bij aangetekend schrijven haar wederpartij te kennen heeft gegeven, dat zij deze overeenkomst niet wenst te verlengen, wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend voor de tijd van een jaar te zijn verlengd. Deze wijze van verlenging geldt voor elke volgende periode van een jaar.

  2. Ingeval ťťn der partijen uiterlijk 3 maanden voor het einde van deze overeenkomst bij aangetekend schrijven aan haar wederpartij te kennen heeft gegeven, dat zij deze overeenkomst niet wenst te verlengen, verplichten partijen zich in overleg te treden, teneinde een nieuwe CAO aan te gaan. Tijdens dit overleg blijft de overeenkomst volledig van kracht tot maximaal 3 maanden na de datum waarop de oorspronkelijke overeenkomst zou zijn geŽindigd als deze rechtsgeldig was opgezegd.

Artikel 82

Inwerkingtreding en duur der overeenkomst

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2010 en geldt tot 1 januari 2012.

Aldus overeengekomen te Culemborg/Zoetermeer/Houten/Amsterdam

Partij ter ene zijde:

Vereniging Verticaal Transport:

M.J. Kroes         J.Th.M. Saan
Voorzitter         penningmeester

Transport en Logistiek Nederland:

Mr. A.Th. H. van Dijk                 E. van Aggele                     E. van Aggele
algemeen voorzitter         penningmeester            bestuurslid

------------------------------------------------------------------------

Partij ter andere zijde:

CNV Bedrijvenbond:

P. Fortuin       T.J. van Rijssel
voorzitter       onderhandelaar

De Unie:

E. Lecomte
bestuurder

 


CAO online © 2001 2009 all rights reserved
NETWORK DEVELOPMENT
Jaco Langeveld
Lelystad
Contact