BIJLAGE I

Reglement

Voor bindend advies in zaken, betreffende de Collectieve Arbeidsovereen¬komst voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de verhuur van mobiele kranen.

Artikel 1

In alle geschillen omtrent de uitlegging en toepassing van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, zal door de hierna te noemen Commissie van Bindend Advies, overeen¬kom¬stig de verder in dit reglement neergelegde regelen, een voor CAO-partijen bindend advies worden uitge¬bracht.

Artikel 2

Door CAO-partijen worden drie onpartijdige personen aangewezen, die tezamen de Commissie van Bindend Advies vormen; tevens worden drie onpar¬tij¬dige personen aangewezen als plaatsvervangende leden van de Commissie van Bindend Advies, met dien verstande, dat ieder lid zijn eigen plaats¬ver¬vanger heeft. Eén lid (en diens plaatsvervanger) wordt aangewezen door de werkgeversorganisaties. Eén lid (en diens plaatsvervanger) wordt aangewezen door de werknemersorganisaties en één lid (en diens plaatsver¬vanger) wordt aangewezen door CAO-partijen gezamenlijk. CAO-partijen wijzen uit de leden der Commissie van Bindend Advies, resp. uit de plaats¬vervangende leden, de persoon aan, die als Voorzit¬ter, resp. plaatsvervangend Voorzitter, der Commissie zal fungeren. Als leden en plaatsvervangende leden van de Commissie van Bindend Advies kunnen slechts worden benoemd personen die geheel los staan van de contractanten van de Collectieve Arbeidsovereenkomst. Indien CAO-partijen binnen vier weken, nadat het overleg is begonnen, niet tot overeenstem¬ming zijn gekomen over de personen, die als leden en plaats¬vervangende leden der Commissie en als Voorzitter en plaats¬vervan¬gende Voorzitter zullen funge¬ren, zullen CAO-partijen aan een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen instantie verzoe¬ken deze functionarissen te benoemen.

Artikel 3

De Commissie van Bindend Advies wijst een buiten haar staand persoon tot haar Secretaris aan.

Artikel 4

Een verzoek om bindend advies moet door de meest gerede partij bij het geschil (de eisende partij) schriftelijk worden ingediend bij de Secreta¬ris der Commissie van Bindend Advies; dit verzoek moet vergezeld gaan van een getekende conclusie van eis in vijfvoud en van de eventuele verslaglegging van het plenair overleg van de bij de CAO betrokken partijen. Van alle overgelegde stukken wordt door de eisende partij getekend af¬schrift in vijfvoud toegevoegd. De Secretaris doet van die conclusie en bijgevoegde afschriften een exem¬plaar toekomen aan elk der leden van de Commissie van Bindend Advies en aan de wederpartij (de verweerder).

 


CAO online © 2001 2007 all rights reserved
NETWORK DEVELOPMENT
Jaco Langeveld
Lelystad
Contact