BIJLAGE V

Ontslagrecht

Opzegging

De opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of door het gebruik een andere dag daarvoor is aangewezen.
De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:

  1. korter dan vijf jaar heeft geduurd: n maand;

  2. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;

  3. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;

  4. vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.

Indien door de regionaal directeur voor de Arbeidsvoorziening een ontslagvergunning is verleend, wordt de door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging verkort met n maand, met dien verstande dat de resterende termijn van opzegging tenminste n maand bedraagt.
Werknemers die op 1 januari 1999 de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt behouden het recht op toepassing van de op dat moment geldende opzegtermijn voor zover deze voor hun gunstiger is dan de nieuwe (bovenvermelde) regeling. Bij verandering van werkgever gelden echter de nieuwe wettelijke regels. Deze opzegtermijn was op basis van de CAO 1998 uitgewerkt conform onderstaande tabel.


Gouden handdruk (gevolgen onslag)
Opjectief advies bij ontslag

Aantal volle jaren dat de dienstbetrekking n de 18-jarige leeftijd heeft voortgeduurd:

Opzeggingstermijn in weken, die de werkgever in acht moet nemen bij een hiernavolgende leeftijd van de werknemer op de dag van de opzegging:


47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

en ouder


1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

5

6

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

5

6

7

8

9

10

10

10

10

10

10

10

10

10

6

7

8

9

10

11

12

12

12

12

12

12

12

12

7

8

9

10

11

12

13

14

14

14

14

14

14

14

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16

16

16

16

16

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

18

18

18

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20

20

20

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

22

22

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

24

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 


CAO online 2001 2007 all rights reserved
NETWORK DEVELOPMENT
Jaco Langeveld
Lelystad
Contact