CAO Goederenvervoer

De cao's van TLN en KNV definitief samengevoegd tot één nieuwe cao voor de 140.000 medewerkers in de transportsector. Op 12 juni 2017 werd bekend dat de leden van CNV Vakmensen hebben ingestemd met deze nieuwe cao.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.
Meldt je nu aan voor onze nieuwsbrief dan krijg je vanzelf bericht wanneer de cao online staat.
schrijf je nu in.
............................................

Trefwoordenlijst                                                                    art.               blz.

A

Aangaan arbeidsovereenkomst

4

13

ADR-certificaat

44

46

Afronding overuren

29

38

Afwezigheid met behoud van loon

64

54

Alcohol

7

17

Arbeid op zaterdag

33

41

Arbeid op zonen feestdagen

32

41

Arbeid op feestdagenvergoeding van

33

41

Arbeid op roostervrije dagenvergoeding van

29

38

Arbeid op zondagenvergoeding van

33

41

Arbeid op zaterdagenvergoeding van

33

41

Arbeidsongeschiktheid (wao)

17A/B

25/26

Arbeidsovereenkomst 65 jarigen en ouderen

4

13

Arbeidsplicht

7

16

Arbeidssystemen

75

61

arbeidstijden Zeggenschap

26b

31

Arbeidstijd

26,Bijl.IV

36/72

Arbeidstijdverkorting (ATV)

68

58

Arbeidstijd oproepkrachten

10

19

Arbeidstijdenbesluit Vervoer

76, Bijl.VI

61/74

naar boven


B

Bepalingen voor oproepkrachten

10

19

Bepalingen voor deeltijdwerkers

8

18

Beroepsprocedure

24,Bijl II

30/69

Beschikbaarheidvergoeding

42

45

Bijzonder verlof

65

54

Bijzonder verlof zonder behoud van loon

66

56

Bindend advies

80

64

Bindend advies commissie van

80,Bijl.I

64/67

Bindend advies reglement van

Bijl. I

67

Boardcomputer

26

36

Booturen

26

36

Bruto loon

3

12

naar boven


C

Charterbepaling

73

61

Chauffeurskaart

6

16

Collectieve ongevallenverzekering

51

49

naar boven


D

Dagloon berekening

12

21

Deeltijdwerker

3 /8

12/18

Dienstbetrekking - beŽindiging van

5, Bijl.V

13/73

Dispensatie

74

61

Dubbele bemanning

26

37

Duur van de overeenkomst

82

66

naar boven


E

Eendaagse nachtritten

37

43

Eendaagse rit

40

44

Eigendommen van de onderneming

7

16

Einde der dienstbetrekking

5, Bijl.V

13/73

naar boven


F

Faillissement

72

60

Feestdagen arbeid op

32

41

Feestdagen vergoeding arbeid op

33

41

Functie hoger dan loonschaal H

18

27

Functie indeling

18

27

Functieloon

3 /25

12/32

Fusies gedragsregels bij

71

60

Fuwa Wegvervoer

18 noot 3

27

naar boven


G

Gedragsregels

71

60

Geheimhouding

7

16

Geschillen

80, Bijl I

64/67

Getuigschrift

5

13

naar boven


H

Herverdeling werk

71

60

naar boven


I

Inschaling bij indiensttreding

19

27

Inschaling op hogere trede

21

29

Invaliditeitspensioen

17A

25

Inzetbaarheid Duurzame

26c

30

naar boven


J

Jeugdlonen

20

27

naar boven


K

Kerstuitkering

15

22

Keuring werknemer

6  /7

15/16

Koninginnedag

32  /33

41

Kraanverhuurbedrijf -bepalingen voor

2

11

naar boven


L

Leerlingen

11

19

Levensloop

77

62

Logistieke dienstverlening

3    /Hfst XV

12/51

Loonberekening

26

36

Loonberekening oproepkrachten

10

19

Loonschalen

25

32

Loonschalen v.h. KNV

Loonspecificatie

6

15

naar boven


M

Medische keuring

6/7

15/16

Mintreden

22

29

naar boven


N

Nakoming overeenkomst

79

64

Nationale feestdagen

32

41

Nationale feestdagen vergoeding arbeid op

33

41

Nevenwerkzaamheden

7

17

Normering

26

37

naar boven


O

Omrekeningsgetal

13

21

Ongeval in het buitenland

50

49

Ongevallenverzekering

51

49

Ontslag - inschakelen organisaties

71

60

Ontslagrecht

Bijl. V

73

Opleiding en ontwikkeling

43  /44

46

Oproepkrachten

3   /10

12/19

Opzegging/verlenging CAO

81

65

Opzegtermijnen

Bijl.V

73

Organisatieverlof

65

55

Overeenkomst duur van

82

66

Overeenkomst nakomen van

79

64

Overeenkomst toepassing van

2

11

Overeenkomst uitlegging van

80

64

Overeenkomst uitreiking van

6

15

Overeenkomst verlenging van

81

65

Overleg tussen partijen

79

64

Overlijdensuitkering

46

46

Overstaan

41

45

Overtochten met boot of trein

26

36

Overuren afronding van

29

38

Overuren definities

27

38

Overuren vergoeding van

29

38

Overuren oproepkrachten

10

19

Overwerk oudere werknemers

28

38

naar boven


P

Partijen overleg tussen

79

64

Partijen verplichtingen van

79

64

Persoonlijke toeslag

3  /23

12/30

Ploegendienst

36

43

Proeftijd

4  /16     /19

13/24/27

naar boven


R

Reiskosten

39

44

Roostervrije dagen arbeid op

3  /29

12/38

naar boven


S

Samenstelling commissie bindend advies

Bijl.I

67

Samenwonen

3

12

Schadevergoeding

7

16

Scholing

43

46

Standplaats

3

12

Studiekostenregeling

45

46

Sursťance van betaling

72

60

naar boven


T

Toepassing van de overeenkomst

2

11

Toeslagen

36-38

43

Treinuren

26

36

Tijd voor tijd regeling

30

39

naar boven


U

Uitkering bij overlijden

46  /51

46/49

Uitkering bij ziekte

16  /17

24/25

Uitreiking van de overeenkomst

6

15

Uitzendkrachten

9

18

Urenverantwoordingsstaat

26

36

Uurloonberekening

12

21

naar boven


V

Vakantiebijslag

69

59

Vakantiedagen

67

57

Vakantiedagen leerlingen

11

19

Vakantieregeling

67

57

Verantwoording zaken der onderneming

7

16

Verblijfkosten vergoeding van

40

44

Vergoeding arbeid op (nationale) feestdagen

33

41

Vergoeding arbeid op roostervrije dagen

29

38

Vergoeding arbeid op zaterdag

33

41

Vergoeding arbeid op zondag

33

41

Vergoeding overuren

29

38

Verlenging van de CAO

81

65

Verplichte tijd voor tijd regeling

30

39

Verplichtingen van partijen

79

64

Verplichtingen van de werkgever

6

15

Verplichtingen van de werknemer

7

16

Verstrekking CAO

6

15

Vorst

14

21

Vrijwillige tijd voor tijd regeling

31

40

Vrije weekenden

34

41

Vuilwerktoeslag

38

43

naar boven


W

Wachtdag

16  /53

24/51

Wateroverlast

14

21

Week

3

12

Werkdag

3

12

Werkgever

3

12

Werkgeversorganisaties

3

12

Werkingssfeer

2

11

Werknemer

3

12

Werknemersorganisaties

3

12

Wijzigingen van de overeenkomst

79

64

naar boven


Z

Zaterdag vergoeding arbeid op

33

41

Ziekte

16

24

Ziekte uitkering bij

16  /17  

24/25

Ziekte en ongeval in het buitenland

50

49

Zeggenschap arbeidstijden

26b

31

Zon en feestdagen

32

41

Zondag vergoeding arbeid op

33

41

naar boven

 


CAO online © 2001 2017 all rights reserved
NETWORK DEVELOPMENT
Jaco Langeveld
Lelystad
Contact