Wijziging vakantiewetgevingGewijzigde regels vakantiewetgeving

De regels met betrekking tot de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte gaan per 1 januari 2012 veranderen. Ook komt er een vervaltermijn voor niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen.
Een fulltime werknemer heeft jaarlijks recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De dagen die je daarboven nog hebt, worden de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.
Voorbeeld: heb je op basis van de CAO recht op 25 vakantiedagen, dan heb je 20 wettelijke en dus 5 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar.

Wat wijzigt er straks precies?
Hieronder vind je de nieuwe wetgeving.

1. Volledige opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte
Hoe lang je als werknemer ook ziek bent (volledig of gedeeltelijk), de opbouw van vakantiedagen zal per 1 januari 2012 gewoon doorlopen. De huidige regel dat die opbouw stopt als je langer dan 6 maanden ziek bent, komt dus te vervallen.

2. Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd, tenzij je ze redelijkerwijs niet hebt kunnen opnemen.
Dit betekent datje de 20 wettelijke vakantiedagen die in 2012 worden opgebouwd, uiterlijk vr 1 juli 2013 moet hebben opgenomen, anders komen ze te vervallen.
In welke gevallen kun je een beroep doen op het feit dat jij redelijkerwijs de vakantiedagenniet hebt kunnen opnemen?
Dit zal je moeten aantonen. Te denken valt aan de situatie datje niet in de gelegenheid bent gesteld de dagen op te nemen als gevolg van het werk. In een dergelijke situatie vervallen de dagen niet, maar verjaren ze na 5 jaar.

3. De verjaringstermijn van 5 jaar blijft gelden voor:

4. Volgorde van afboeken vakantiedagen.
In het belang van de werknemer worden eerst de vakantiedagen afgeboekt die als eerste zullen vervallen.

5. Vervallen vakantiedagen tijdens ziekte.
Per 1 januari 2012 loopt de opbouw van vakantiedagen dus gewoon door tijdens ziekte. Maar ook hier geldt dat deze komen te vervallen een half jaar na het jaar waarin je ze hebt opgebouwd, tenzij je kunt aantonen datje de dagen redelijkerwijs niet hebt kunnen opnemen.